โปรแกรมมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป

ให้บริการลิสซิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในสำนักงาน เครื่องจักร ยานพาหนะเพื่อใช้ในกิจการ ผู้เช่าจะเป็นผู้กำหนดทรัพย์สินในการลิสซิ่งตามความต้องการ โดย
 • ทรัพย์สินที่นำมาทำลิสซิ่ง ต้องเป็น “ สังหาริมทรัพย์”
 • สัญญาลิสซิ่ง ต้องมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี
 • มีการกำหนดมูลค่าซากของทรัพย์สิน ตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา เพื่อนำมาประกอบเป็นทางเลือกของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีทางเลือกดังต่อไปนี้
  1. ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่า
  2. ซื้อทรัพย์สินตามมูลค่าซากที่กำหนดไว้
  3. โอนสิทธิการซื้อทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่สาม 

 โปรแกรมเงื่อนไขพิเศษ - ลิสซิ่งแบบคืนอุปกรณ์

ให้บริการลิสซิ่งอุปกรณ์เฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีข้อตกลงพิเศษกับ KTIBJ โดย
 • สัญญาลิสซิ่ง มีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ KTIBJ
 

 โปรแกรมเงื่อนไขพิเศษ - ลิสซิ่งพร้อมการซ่อมบำรุง

ให้บริการลิสซิ่งอุปกรณ์เฉพาะอย่าง เป็นอุปกรณ์ที่มีข้อตกลงพิเศษกับ KTIBJ พร้อมบริการซ่อมบำรุงโดย
 • สัญญาเช่า มีระยะเวลา 3 ปี
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ KTIBJ
 • มีบริการซ่อมบำรุง ตามข้อตกลงของบริษัทคู่สัญญา
 

 โปรแกรมเงื่อนไขพิเศษ - เช่าซื้อ

ให้บริการเช่าซื้ออุปกรณ์เฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีข้อตกลงพิเศษกับ KTIBJ ผู้เช่าซื้อจะชำระค่าอุปกรณ์เป็นรายงวด โดย
 • สัญญาเช่าซื้อ มีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า และผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าเช่าให้ KTIBJ ครบถ้วนแล้ว ทรัพย์สินจะถูกโอน
  กรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อ